ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಈ ಸಂಜೆ 24-9-2019 , ಪುಟ 8

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಈ ಸಂಜೆ 24-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply