ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಬ೦ಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ. ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಬ೦ಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ. ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

Leave a Reply