ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೀ ಅವರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಗ್ರ೦ಥಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ