ಸ್ಪೀಕರ್ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಗೇರಿ
ಈ ಸಂಜೆ 31-7-2019 , ಪುಟ 7

ಸ್ಪೀಕರ್ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಗೇರಿ

ಈ ಸಂಜೆ 31-7-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply