ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ :ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-1-2020 , ಪುಟ 12

ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ :ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-1-2020 , ಪುಟ 12

Leave a Reply