ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ-ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಭರವಸೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 11

ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ-ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಭರವಸೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 11
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-04-2014, ಪುಟ 11

Leave a Reply