ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದರೂ ದುರಹಂಕಾರ ಬಿಡದ ಕೈ ನಾಯಕರು
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 25-6-2019 , ಪುಟ 3

ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದರೂ ದುರಹಂಕಾರ ಬಿಡದ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 25-6-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply