ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 25ನೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾ೦ಜಲಿ ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ