ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಇಂದು ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಇಂದು ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

JV 24-9-2015 Page 1
ಜನತಾ ವಾಣಿ 24-9-2015 ಪುಟ 1
JV 24-9-2015 Page 2
ಜನತಾ ವಾಣಿ 24-9-2015 ಪುಟ 2

Leave a Reply