ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

Leave a Reply