ಸಿದ್ದುರದ್ದು 30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-2-2018 , ಪುಟ 9

ಸಿದ್ದುರದ್ದು 30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-2-2018 , ಪುಟ 9

Leave a Reply