ಸಿದ್ದು ತಲೆತಿರುಕ ಸಿಎಂ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2017 , ಪುಟ 7

ಸಿದ್ದು ತಲೆತಿರುಕ ಸಿಎಂ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-11-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply