ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯದು- ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-4-2016 , ಪುಟ 1

ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯದು- ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-4-2016 ,   ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-4-2016 , ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-4-2016 ,   ಪುಟ  11
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-4-2016 , ಪುಟ 11

Leave a Reply