ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ 10ಕ್ಕೆ 3 ಗಳಿಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-05-2016 ,  ಪುಟ  2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-05-2016 , ಪುಟ 2