ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ : ಪಿಕಿನಿಕ್

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 07-12-2013, ಪುಟ 10