ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 07-11-2013, ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 07-11-2013, ಪುಟ 11