ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 15-9-2017 , ಪುಟ 8

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 15-9-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply