ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರ ಮಗನ ಸೋಲಿಸಲು ತಯಾರಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 6-4-2018 , ಪುಟ 10

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರ ಮಗನ ಸೋಲಿಸಲು ತಯಾರಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 6-4-2018 , ಪುಟ 10

Leave a Reply