ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 3-11-2017 , ಪುಟ 5