ಶೋಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-10-2017 , ಪುಟ13

ಶೋಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 4-10-2017 , ಪುಟ13

Leave a Reply