ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 27-8-2014, ಪುಟ 3

ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ  27-8-2014, ಪುಟ 3
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 27-8-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply