ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ: ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾದರಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-07-2015 ಪುಟ 3

ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ: ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾದರಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-07-2015 ಪುಟ 3
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-07-2015 ಪುಟ 3

Leave a Reply