ಶೋಭಾಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 6

ಶೋಭಾಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ

ವಿಜಯವಾಣಿ 29-5-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply