ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Leave a Reply