ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ.

BSY At Shivamogga 1 BSY At Shivamogga 2

Leave a Reply