ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ “ಸಸ್ಯ ತಳಿಗಳ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ”ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ “ಸಸ್ಯ ತಳಿಗಳ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ”ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply