ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 19-03-2014, ಪುಟ 4

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 19-03-2014, ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 19-03-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply