ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಉಜ್ವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲಸಂಪರ್ಕ ವಿತರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಉಜ್ವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲಸಂಪರ್ಕ ವಿತರಣೆ

Leave a Reply