ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015 ಪುಟ 12

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015 ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-12-2015, ಪುಟ 12

Leave a Reply