‘ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ’ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-7-2019 , ಪುಟ 12

‘ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ’ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-7-2019 , ಪುಟ 12

Leave a Reply