ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುರಿಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ

ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುರಿಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ

Leave a Reply