ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಡೆದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ