ಶಿಕಾರಿಪುರದ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರ೦ಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಶಿಕಾರಿಪುರದ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರ೦ಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply