ಶಿಕಾರಿಪುರ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-2-2020 , ಪುಟ 5

ಶಿಕಾರಿಪುರ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-2-2020 , ಪುಟ 5

Leave a Reply