ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

BSY @ Shikaripura 1

BSY @ Shikaripura 2

Leave a Reply