ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 22-02-2016 , ಪುಟ 2 1

ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 22-02-2016 , ಪುಟ 2 1
ಉದಯವಾಣಿ 22-02-2016 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply