ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-6-2016 , ಪುಟ 3

ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-6-2016 , ಪುಟ 3
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-6-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply