ಶ್ಯಾಂಗ್ರೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ’ರೈಸಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ೨೦೧೭’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿ

ಶ್ಯಾಂಗ್ರೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ’ರೈಸಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ೨೦೧೭’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿ

Leave a Reply