ಶಾದಿಭಾಗ್ಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೂ ಧರಣಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ನಿರ್ಧಾರ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21-11-2013,ಪುಟ 3