ಶಾಸಕರಿಂದ ಬರ ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-5-2019 , ಪುಟ 1

ಶಾಸಕರಿಂದ ಬರ ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-5-2019 , ಪುಟ 1
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-5-2019 , ಪುಟ 12

Leave a Reply