ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ : ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-11-2013, ಪುಟ 2

ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-11-2013, ಪುಟ 2

Leave a Reply