ಸೆ.10ರಂದು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ

ಸೆ.10ರಂದು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ

Dvg03091503MSmg+Chk.indd
ಉದಯವಾಣಿ 03-09-2015, ಪುಟ 3

Leave a Reply