ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯ
ವಿಜಯವಾಣಿ 18-1-2020 , ಪುಟ 2

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯ

ವಿಜಯವಾಣಿ 18-1-2020 , ಪುಟ 2

Leave a Reply