ಸರ್ವೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-6-2017 , ಪುಟ 7

ಸರ್ವೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-6-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply