ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರಿನ ಸಿಎಂ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5 1

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರಿನ ಸಿಎಂ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-06-2015, ಪುಟ 5 1

Leave a Reply