ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-11-2013, ಪುಟ 6

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-11-2013, ಪುಟ 6

Leave a Reply