ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ- ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 26-11-2017 , ಪುಟ 8

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ- ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 26-11-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply