ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 5

ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಫ್  ಕರ್ನಾಟಕ  , ಪುಟ  5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 5

Leave a Reply