‘ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಶಾಪ’
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-01-2015, ಪುಟ 5

‘ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಶಾಪ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-01-2015, ಪುಟ 5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 09-01-2015, ಪುಟ 5

Leave a Reply