ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದರೂ ಒಂದೇ, ಉರುಳಿದರೂ ಒಂದೇ!
ವಿಜಯವಾಣಿ 18-9-2018 . ಪುಟ 7

ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದರೂ ಒಂದೇ, ಉರುಳಿದರೂ ಒಂದೇ!

ವಿಜಯವಾಣಿ 18-9-2018 . ಪುಟ 7

Leave a Reply